Menu

Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


Wstęp

 1. Niniejsze Warunki Gwarancji określają uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji przedmiotu umowy.

 2. Gwarant zapewnia Kupującemu wysoka jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego przedmiotu pod warunkiem, że będą one właściwie zmontowane i ustawione oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie wystąpienia w produkcie wady, Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych poniżej.

 3. Gwarancja obejmuje wady ukryte towaru zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na przeznaczenie i właściwości funkcjonalne - jeżeli towar nie ma właściwości, których specyfikacja została zamieszczona w treści załączonej do towaru dokumentacji lub które wynikają z ogólnie dostępnych (opublikowanych) właściwości danego towaru dotyczących modelu lub typu.


Słownik pojęć

 1. Gwarancja - oznacza uprawnienia oraz obowiązku wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego,

 2. Produkt - oznacza towar zakupiony przez Kupującego od Sprzedającego,

 3. Sprzedający – oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży produkty, Robert Fijałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. FIMEX Fijałkowski Robert, ul. Golce 12, 42-134 Truskolasy, NIP 574-148-10-30,

 4. Kupujący – oznacza osobę, która nabyła produkt od Sprzedawcy oraz każdego następnego właściciela produktu, który nabył skutecznie prawo do wykonania uprawnień z tytułu Gwarancji

 5. Siła wyższa – oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Sprzedający dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej produktu nie jest w stanie zapobiec i na które zdarzenie nie ma wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, nagłe zmiany atmosferyczne,

 6. Naprawa – oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wadu produktu objętego gwarancją wykonane przez Sprzedającego na podstawie zgłoszenia złożonego przez Kupującego,


Postanowienia ogólne

 1. Gwarancja obejmuje wszystkie wyroby znajdujące się w ofercie i sprzedawane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowego „FIMEX”, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

 2. Zasady użytkowania produktów Sprzedającego:

 1. produkty powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem,

 2. produkty należy chronić przed szkodliwym działaniem cieczy, otwartego ognia oraz wysokich temperatur;

 3. produkty są przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 5 – 30 °C i względnej wilgotności powietrza ok. 45 – 60 %,

 4. produkty winny być ustawiane w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych grzejników,

 5. zapach nowego produktu ulatnia się po kilku dniach, co można przyspieszyć przez wietrzenie produktu.

 6. zaleca się czyszczenie produktów zgodnie z symbolami umieszczonymi na metce produktu.

 1. Sprzedający zapewnia należytą jakość produktu przy zachowaniu zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty ich sprzedaży Kupującemu.

 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

 3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane wadliwym materiałem, wadliwą konstrukcją albo niewłaściwym wykonaniem.

 4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

 1. nieostrożnego przenoszenia i transportu,

 2. naturalnego zestarzenia i zużycia,

 3. niewłaściwego użytkowania lub użytkowania do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony,

 4. niefachowej naprawy, dokonywanej przez osobę inną niż wskazana przez Sprzedającego,

 5. zdarzeń losowych i innych okoliczności powstałych po sprzedaży,

 6. niewłaściwego przechowywania i konserwacji,

 7. uszkodzeń mechanicznych,

 1. Gwarancja nie obejmuje także:

 1. wady uszkodzenia elementów i akcesoriów widocznych przy zakupie,

 2. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,

 3. różnic stopnia twardości pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikającej z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowanie zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,

 4. zmiany miękkości i sprężystości poduch oparcia, poręczy i siedzisk, ich odkształceń, które są rezultatem normalnego użytkowania i nie powinny być mylone z utratą sprężystości w następstwie defektu konstrukcji lub materiału,

 5. mechacenie, kurczenie i płowienie tkaniny, pofałdowanie i zmarszczenie materiału

 6. obiciowego wynikające z techniki wykonania wyrobu,

 7. różnice i pofałdowania elementów siedzisk i oparć powstałych w wyniku złego użytkowania,

 8. odkształcenie produktu do 2 cm głębokości, co jest normalnym zjawiskiem i nie stanowi defektu fabrycznego,

 9. zniszczenie produktu w wyniku skakania, stawania lub umieszczania ciężkich przedmiotów na materacu.

 1. Okres objęty gwarancją rozpoczyna się od momentu wydania produktu Kupującemu, liczony od daty zakupu, widniejącej na dowodzie zakupu.

 2. Kupujący, w razie wystąpienia wady objętej gwarancją, zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomić o tym Sprzedającego w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis wady.

 3. Reklamacje należy składać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony,  przedstawiając dowód zakupu (paragon, faktura).

 4. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli przed upływem 14 dni od stwierdzenia wadliwości towaru nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie reklamacji Sprzedającemu. W tym terminie Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego o przyjęciu reklamacji do realizacji w drodze naprawy lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną.

 6. Ujawnione w okresie gwarancji wady fizyczne produktu będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 7. Kupujący nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z naprawą produktu.

 8. W przypadku konieczności sprowadzenia surowców niezbędnych do naprawy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, o czym Kupujący zostanie powiadomiony faksem, e-mailem lub w inny sposób na piśmie,

 9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi:

 1. gdy Sprzedający zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać czynności reklamacyjnych z przyczyn leżących po stronie Kupującego,

 2. w sytuacji wystąpienia siły wyższej.

W tej sytuacji Sprzedający realizuje reklamację w nowym 30 - dniowym terminie, licząc od dnia ustąpienia przyczyny uzasadniającej przesunięcie terminu realizacji reklamacji.

 1. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, jaki upłynie od momentu zgłoszenia reklamacji do jej zrealizowania, jeżeli w tym okresie wada uniemożliwia użytkowanie produktu.

 2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną będzie ona zrealizowana w drodze:

 1. o ile wada zostanie uznana za usuwalną:

 • naprawy – poprzez usunięcie wady fizycznej,

 1. w przypadku gdy wada będzie nieusuwalna lub jej usunięcie będzie miało wpływ na walory funkcjonalne, lub estetyczne:

 • obniżenia ceny produktu, w którym stwierdzono wadę,

 • wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

 1. Sprzedający nie udostępnia produktu zastępczego na okres naprawy.

 2. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji ostatecznie decyduje Sprzedający.

 3. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów w związku z przyjazdem serwisu.

 4. W razie utraty karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży Kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji.

 5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady fizyczne towaru.


Podstawa prawna

Powyższe uregulowania dotyczące gwarancji oparte są o:

 1. przepisy kodeksu cywilnego szczególności działu II w części dotyczącej rękojmi za wady (art.556- 576 kc) oraz działu III w części dotyczącej gwarancji jakości (art.557-581 kc),

 2. przepisy ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Załączniki

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI FIMEX.docx docx 22,00 KB pobierz
Zapisz się na nasz newsletter
Otrzymasz najnowsze informacje o produktach i promocjach
Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronie jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 fimex.pl Strony internetowe Trustnet